Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
10 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
10 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
10 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คู่มือการปฏิบัติงาน การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
10 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คู่มือการปฏิบัติงาน การออกใบรับแจ้งขุดดินและถมดินตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
10 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คู่มือการปฏิบัติงาน การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (เพื่อขอออกเลขที่ประจำบ้าน)
10 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คู่มือการปฏิบัติงาน การออกใบอนุญาตขุดแร่รายย่อย
10 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คู่มือการปฏิบัติงาน งานการจัดเก็บเอกสารด้านงานสารบรรณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คู่มือการปฏิบัติงาน งานการจัดทำงบประมาณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก คู่มือการปฏิบัติงาน งานการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th