Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 เม.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 เม.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
22 เม.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
19 เม.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แบบรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567
22 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566
08 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
21 ธ.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
21 ธ.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 ธ.ค. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานการเงินประจำปี 2566 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72
15 พ.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th