Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน
มาตรการป้องกันการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 เม.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
02 เม.ย. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
22 ก.พ. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
22 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
19 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy
19 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวญเป็นเงินได้ ตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ 2563
19 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
12 ม.ค. 2567 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประกาศ อบต.เกาะหมาก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่องานกับ อบต.เกาะหมาก เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ 2567
15 พ.ย. 2566 พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th