Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม
รายงานประชุม ประจำปี ๒๕๖๐

1. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1    รายละเอียด
    สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1  รายละเอียด 
2. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2    รายละเอียด
    สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2  รายละเอียด
3. สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3    รายละเอียด  
    สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 3   รายละเอียด 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษยน ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รายละเอียด

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ รายละเอียด
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ รายละเอียด

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖  รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖  รายละเอียด

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th