Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
               ๑.ดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาตำบลเกาะหมาก โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนามุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนกระทั่งการพัฒนาอย่างสมดุล รอบด้านและทั่วถึง
               ๒.ดำเนินการพัฒนาตำบลเกาะหมากโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
               ๓.น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ พระราชดำริและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาตำบลเกาะหมาก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
               ๔.บริหารงานโดยอาศัยหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good Governance) และการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์(Result-Based Management) ตามแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาพื้นที่ตำบลเกาะหมากขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
     1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
               1.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความจําเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานในเชิงรุก ดําเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
               1.2 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ เช่น ถนน และสะพานเพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมาและการดํารงชีพของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการขนส่ง การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
               1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการ ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่
     2. นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา
               2.1พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
               2.2 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
               2.3จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตําบลเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
               2.4ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬา เครื่องออกกําลังกาย เครื่องเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย พร้อมใช้งาน และเพียงพอทั่วถึงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
     3. นโยบายด้านสาธารณสุข
               3.1 ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน โดยจัดให้มีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น
               3.2ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ
               3.3 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดําเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อนการทํางานด้านสุขภาพให้กับประชาชน
     4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
               4.1ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพลดปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยการคัดแยกขยะจากต้นทางและมีการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี
               4.2ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน
               4.3การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
     5. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
               5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครัวเรือน/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
                5.3พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน
               5.4 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตร์ของตำบล ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
     6. นโยบายด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณี
               6.1ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจารีตประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
               6.2ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม
               6.3ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน เช่น บวร (บ้าน, วัด, โรงเรียน) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน
     7. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม
               7.1ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในตำบลเกาะหมากได้รับสวัสดิการที่พึงได้จากภาครัฐอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
               7.2ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
               7.3 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น โดยสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจกัน มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ ไม่สร้างปัญหาและเป็นภาระให้แก่สังคม
               7.4ส่งเสริมสิทธิและบทบาทของสตรีสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีให้สามารถเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้อย่างเท่าเทียม
     8. นโยบายด้านสังคมและความปลอดภัย
               8.1 เตรียมความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรฐานกําหนด รวมทั้งจัดให้มีการอบรมทบทวน ซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
               8.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่
               8.3ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างจิตสำนึกในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยชุมชนและครอบครัว
               8.4 พัฒนาและปรับปรุงการบังคับใช้ข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบทางสังคม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     9. นโยบายด้านการบริหารจัดการ การปกครองท้องถิ่น
               9.1บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากด้วยความโปร่งใสสุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
               9.2ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการพัฒนาที่สำคัญและการตรวจสอบการบริหารภาครัฐ
               9.3พัฒนาองค์กรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               9.4พัฒนาบุคลากรทุกประเภทขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
               9.5สนับสนุนค่านิยมองค์กรในการบริการประชาชนจิตสาธารณะการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์การทำงานร่วมกันเป็นทีม การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและการมุ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
               9.6บริหารงานคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยคำนึงถึงการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
               9.7ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการพัฒนากิจกรรมบริการสาธารณะ ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเน้นย้ำความโปร่งใสในการบริหารงานและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th