Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
 
     "ตำบลแห่งการท่องเที่ยวที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นตำบลพัฒนาแล้วตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม"
 
พันธกิจ (Mission)  
 
   • จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานครบทุกด้านครอบคลุมทุกพื้นที่และมีมาตรฐาน
   • ส่งเสริมอาชีพด้านต่าง ๆ
   • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา
   • จัดให้มีระบบบริการสาธารณสุขที่ดี
   • เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในสังคม
   • การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
   • ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
   • การก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก
   • ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
   • ยกระดับคุณภาพการศึกษา ศาสนา อย่างทั่วถึง
   • ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
   • ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   • เพิ่มปริมาณทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   • พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเมือง การบริหารจัดการที่ดี

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
   
คลิกดูรายละเอียด
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th