Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลเกาะหมากประกอบอาชีพทางด้านเกษตรและประมง บางครัวเรือนก็ประกอบอาชีพทั้ง 2 อาชีพ ควบคู่กันไป ซึ่งแยกการประกอบอาชีพของครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
ครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือน
เกษตรกร
ครัวเรือน
ประมง/อาชีพอื่นๆ
1 ท่าวา 280 127 153
2 ช่องฟืน 283 134 149
3 แหลมกรวด 192 120 72
4 เกาะโคบ 175 111 64
5 ปากบางนาคราช 192 92 100
6 เกาะหมาก 193 78 115
7 เขาชัน 97 50 47
8 เกาะเสือ 195 97 98
9 น้ำบ่อหมาก 130 65 65
10 หัวหิน 207 111 96
11 เกาะหมากเมืองใหม่ 203 133  70
                            รวม 2,147 1,118 1,029 
 
เนื้อที่ถือครองด้านการเกษตร
เนื้อที่ถือครองด้านการเกษตรตำบลเกาะหมากทั้งหมด 38,466 ไร่ แยกเป็น
   เนื้อที่ปลูกข้าว - ไร่
   เนื้อที่ปลูกยางพารา 11,095 ไร่
   เนื้อที่ปลูกไม้ผล 203 ไร่
   เนื้อที่ปลูกไม้ยืนต้น 750 ไร่
   เนื้อที่ปลูกพืชผัก 35 ไร่
   เนื้อที่ปลูกพืชไร่ 235 ไร่
   เนื้อที่ทำการเกษตรอื่นๆ 1,509 ไร่
   เนื้อที่ถือครองที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 24,639 ไร่
 
หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก - ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง - บ่อทราย 4 แห่ง - รีสอร์ท 2 แห่ง - โรงงาน 1 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th