Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
MOU บันทึกข้อตกลง อบต.เกาะหมากกับหน่วยงานต่างๆ
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
 
ด้านการศึกษา
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ตำบลเกาะหมาก จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภัทราราม (แหลมกรวด)
   - โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
     1. โรงเรียนบ้านท่าวา
     2. โรงเรียนบ้านช่องฟืน
     3. โรงเรียนบ้านแหลมกรวด
     4. โรงเรียนบ้านเกาะโคบ
     5. โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
     6. โรงเรียนบ้านเกาะหมาก
     7. โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
   - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
     1. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก
   - โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง
   - โรงเรียนสอนศาสนา จำนวน 3 แห่ง
     1. โรงเรียนนูรนฮูดา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมาก
     2.  มัสยิดนูรนดีนา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน
     3.  กองทุนชุมชนวิทยาธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเกาะเสือ
 
องค์กรทางศาสนา
   - วัด 3 แห่ง ดังนี้
     1. วัดบางนาคราช    (ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช) 
     2. วัดชลธาวดี         (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ)  
     3. วัดภัทราราม      (ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านแหลมกรวด)  
   - มัสยิด 5 แห่ง ดังนี้
     1. มัสยิดนูรนมูบีน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน
     2. มัสยิดนูรนดีนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน
     3. มัสยิดบ้านบน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมากเมืองใหม่
     4. มัสยิดดารุสลาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมาก
     5. มัสยิดบ้านเกาะเสือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเกาะเสือ
   - สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ดังนี้
     1. สำนักสงฆ์ทิพย์สถานวิมานเขานางฟ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 
     2. สำนักสงฆ์เขาพระ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
 
ด้านสาธารณสุข
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 3 แห่ง ดังนี้
     1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมาก
     2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด
     3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องฟืน
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   1. สถานีตำรวจภูธร จำนวน 1  แห่ง
   2. ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 แห่ง
 
มวลชนจัดตั้ง
   1. ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 
   2. กลุ่มแม่บ้าน 11 กลุ่ม
   3. กลุ่มออมทรัพย์ 11 กลุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th