Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง  ตำบลเกาะหมาก ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนกลาง เป็นตำบลในเขตการปกครองพื้นที่ของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา,   หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน , หมู่ที่ 3 บ้านแหลมกรวด , หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ,  หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช , หมู่ที่ 6 บ้านเกาะหมาก,  หมู่ที่ 7 บ้านเขาชัน , หมู่ที่ 8 บ้านเกาะเสือ , หมู่ที่ 9 บ้านน้ำบ่อหมาก , หมู่ที่ 10 บ้านหัวหิน , หมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมากเมือง
สภาพพื้นที่  ตำบลเกาะหมากมีสภาพเป็นเกาะ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเตี้ยๆ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาขนานกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งบริเวณดังกล่าวใช้ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนพื้นที่ที่ติดกับทะเลใช้สำหรับทำประมง  เนื้อที่โดยประมาณ  164 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 102,500 ไร่

อาณาเขต
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ทะเลสาบสงขลา ( อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา)
ตำบลปากพะยูน
ทะเลสาบสงขลา (ตำบลเกาะนางคำ)
ทะเลสาบสงขลา ( ตำบลฝาละมี )
 
ประชากร ทั้งสิ้น 7,366 คน แยกเป็นชาย 3,576 คน หญิง 3,790 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,291 ครัวเรือน จำแนกได้ดังนี้
จำนวนประชากร  จำนวนครัวเรือน และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก จำแนกได้ดังนี้
 
 
หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน พื้นที่/ไร่ จำนวนประชากร ผู้นำหมู่บ้าน
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านท่าวา 305 4,997.312 522 555 1,077 นายวุฒิชัย  หมัดระหีม
หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน 297 18,276.141 453 467 920 นายศราวุธ ชูชื่น
หมู่ที่ 3 บ้านแหลมกรวด 203 9,606.301 305 309 614 นายสมศักดิ์  เกษตรสุนทร    (กำนัน)
หมู่ที่ 4 บ้านเกาะโคบ 186 10,005.251 299 300 599 นายสมภพ  ติ้นหนู
หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช 195 2,241.979 358 387 745 นายณรงค์  จันทร์เกตุ
หมู่ที่ 6  บ้านเกาะหมาก 228 3,762.781 273 298 571 นายสวิง  แหละหมัน
หมู่ที่ 7 บ้านเขาชัน 102 24,796.493 132 124 256 นายโอช  พรหมมา
หมู่ที่ 8 บ้านเกาะเสือ 205 15,476.733 342 383 725 นายวิเชษฐ์  ขุนเดื่อ
หมู่ที่ 9 บ้านน้ำบ่อหมาก 144 4,591.236 197 211 408 นายพูนศักดิ์  มากชุมนุม
หมู่ที่ 10 บ้านหัวหิน 216 7,047.428 292 329 621 นายอำพล  หนูคำสวน
หมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมากเมืองใหม่ 210 1,901.979 403 427 830 นายหมุด  เหรียมเด็ม
รวม 2,291 102,703.634 3,576 3,790 7,366   
 
( ที่มา : ข้อมูลประชากรและครัวเรือน ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง )


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ 
khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th